Solucions

Solucions · Internet

Transformació digital a les Pimes amb KIT DIGITAL


El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.
Si compleixes amb les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l´ajuda del Kit Digital, podreu disposar d'un bo digital que us permetrà accedir a les solucions de digitalització.El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Lloc web i presència a internet


Webs corporatives per donar presència professional a cada client. Disposem de solucions responsive per a un autònom o per a una multinacional.
Webs presencials amb informació corporativa: Qui som, serveis, contacte i projectes.

VEURE DETALL

Inclou: Domini, Hosting, disseny personalitzat, Autogestionable, SEO friendly, Criteris AA.

Objectiu:
Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

Funcionalitats i serveis:
 • Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la pime.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 4 pàgines o apartats (Qui som, serveis, contacte i projectes). Es consideren pàgines o apartats d'una web, elements com ara: pàgina d'inici (Landing Page), presentació de l'empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
 • Web responsive: les pàgines web dissenyades s'han d'adaptar per ser funcionals en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.
 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.PVP Des de
1.200 €
Subvencions
2.000 €SOLUCIÓ: WEB CORPORATIVA Més info

Comerç electrònic


18 anys d'experiència en l'assessorament, disseny i creació de botigues virtuals, amb varietat de sistemes de pagament i adaptades a cada necessitat.

VEURE DETALL

Inclou: Domini, Hosting, disseny personalitzat, Autogestionable, SEO friendly, Criteris AA, Mètodes de pagament, Formes d'enviament.

Objectiu:
Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Funcionalitats i serveis:
 • Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d'un catàleg mitjançant l'alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l'agent digitalitzador serà d'almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny Responsive: la solució d'E-Commerce dissenyada s'ha d'adaptar per ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: El disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 • Optimització de la presència a cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisi de la competència, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.
 • Formes d'enviament: configuració i integració de mètodes d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.PVP Des de
1.800 €
Subvenciones
2.000 €SOLUCIÓ: BOTIGA VIRTUAL Més info

Gestió de xarxes socials


Disseny i manteniment de campanyes Google, campanyes de mailing, Facebook, Instagram i xarxes socials. Especialistes SEO

VEURE DETALL

Inclou: Planificació i estratègia, motorització, gestió de RRSS i Publicacions setmanals.

Objectiu:
Promocionar les empreses beneficiàries a xarxes socials.

Funcionalitats i serveis:
 • Social Media Plan: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
 • monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats a l'estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime a, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.PVP Des de
350 € /mes
Subvencions 0 < 3 empleats
2.000 €
Subvencions 3 < 50 empleats
2.500 €SOLUCIÓ: XARXES SOCIALS I MÀRKETING Més info

Gestió de clients


Programes online per a gestió de clients i/o Leads i identificar problemes i oportunitats al mercat. Accions o tasques comercials, Reporting, planificació i seguiment comercial.

VEURE DETALL

Inclou: Gestió de clients, Gestió d'oportunitats, Accions o tasques comercials, Reporting, planificació i seguiment comercial, Alertes, etc.

Objectiu:
Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

Funcionalitats i serveis:
Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per definir les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits a l'article 8.2, de la manera següent:
 • Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.
Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:
 • Gestió de clients: la solució haurà d'emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d'alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre'n la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d'oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d'oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI's), pipeline i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció del perfil de l'usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitoratge de l'activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/ o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució ha d'incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d'inserir i/o vincular documents tan relatius a l'activitat comercial, com els proporcionats pels clients.
 • Disseny Responsive: la interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir, s'ha d'adaptar per ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d'API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l'empresa.PVP Des de
1.200 €
Subvencions 0 < 9 empleats
2.000 €
Subvencions 10 < 50 empleats
4.000 €SOLUCIÓ: EXTRANET CORPORATIVA Més info

Gestió de processos


Millorar i automatitzar els processos de negocis d'una empresa millorant aspectes operatius o productius.

VEURE DETALL

Inclou: Comptabilitat/finances, facturació, projectes, inventari, compres i pagaments, RRHH, logística.

Objectiu:
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Funcionalitats i serveis:
Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per definir les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits a l'article 8.2, de la manera següent:
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos tals com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres
 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució s'haurà de poder adaptar als possibles creixements o canvis a l'estructura empresarial de la pime.
Compliment: la solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.PVP Des de
1.800 €
Subvencions 0 < 3 empleats
500 € ( 1 usuari )
Subvencions 3 < 9 empleats
2.000 € ( 3 usuari )
Subvencions 10 < 15 empleats
10.000 € (10 usuaris)SOLUCIÓ: INTRANET CORPORATIVA Més info


El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Posi's en contacte amb anunzia

Si necessita més informació sobre aquest serveis, ompli el formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible. Gràcies.


Accepta el consentiment. - Veure consentiment


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies
PHPSESSID
Cookies tècniques
Google Analytics
Google Maps
Altres
Cookies de tercers