anunzia . visual . funcional . global

  Butlletí informatiu. Octubre 2022
Boletín informativo . Octubre 2022
Orange BOX
Orange BOX anunzia

anunzia informa

Mantenimiento informático


Manteniment informàtic
Primera visita gratuïta!

Oferim tots aquells treballs necessaris per mantenir els teus equips informàtics en correcte funcionament de la manera més eficaç. Per aconseguir-ho és vital un correcte anàlisis, manteniment i servei tècnic.

Portem a terme actuacions en programari i maquinari, per solucionar incidències tècniques en ordinadors, servidors, perifèrics, xarxes...

Donem la possibilitat de cobrir totes les teves necessitats de subministrament d'equips, perifèrics, consumibles i programari.

Gràcies a les còpies de seguretat podem recuperar arxius importants o d'ús diari, en el cas que es perdin o es facin malbé. Els backups de seguretat minimitzen de forma considerable els danys per encriptació de dades per culpa de virus, criptolockers i ransomware.

Oferim suport eficient, presencial i/o telemàtic.

Més informació i contacte SAT [+]

Mantenimiento informático
¡Primera visita gratuita!

Ofrecemos todos aquellos trabajos necesarios para mantener tus equipos informáticos en correcto funcionamiento de la forma más eficaz. Para ello es vital un correcto análisis, mantenimiento y servicio técnico.

Llevamos a cabo actuaciones en software y hardware, para solucionar incidencias técnicas en ordenadores, servidores, periféricos, redes...

Damos la posibilidad de cubrir todas tus necesidades de suministro de equipos, periféricos, consumibles y software.

Gracias a las copias de seguridad podemos recuperar archivos importantes o de uso diario, en caso de que se pierdan o se estropeen. Los backups de seguridad minimizan de forma considerable daños por encriptación de datos por virus, criptolockers y ransomware.

Ofrecemos soporte eficiente, presencial y/o telemático.

Más información y contacto SAT [+]


anunzia . visual . funcional . global

Web Corporativa IBS Pàdel


Web / Booking Spa by Anne Semonin


Web Promocional Ingalcinc


Landing Page ST Studios Técnicos


Què li agradaria trobar en aquest Newsletter? Envií un missatge  Suggeriments Emailing anunzia  amb els seus suggeriments. Gràcies!   -   No rebre publicitat
¿Qué le gustaría encontrar en este Newsletter? Envíenos un mensaje  Sugerencias Emailing anunzia  con sus sugerencias. ¡Gracias!   -   No recibir publicidad
anunzia . visual . funcional . global anunzia Solucions Tecnològiques, S.L. . Tel. (+34) 93 725 93 90 . Fax. (+34) 93 725 41 46 . Sabadell (Barcelona)
Nif. B63103113 · Contacto · Díptico anunzia

Universitat Autònoma de Barcelona, Centre Metal·lùrgic, Aeball/Upmball, Globalsign, Veam, PayPal, Spam Expert, ESET, Dell, Office 365, Microsoft, Adobe
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat d'Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir d'ara Anunzia, amb CIF B63103113 i domicili social situat a Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè.
En compliment amb la normativa vigent, Anunzia informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Anunzia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Anunzia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bé a través de correu electrònic anunzia@anunzia.com.
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per tractar-les per tal de poder mantenir aquesta relació.De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir de ahora Anunzia, con CIF B63103113 y domicilio social sito en Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted.
En cumplimiento con la normativa vigente, Anunzia informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.
Anunzia informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Anunzia se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estas se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bien a través de correo electrónico anunzia@anunzia.com.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlas a fin de poder mantener dicha relación.